תקנון

·    התקנון פונה לשני המינים זכר ונקבה למרות שהוא נכתב בלשון זכר. הכתיבה בלשון זכר היא מטעמי נוחות בלבד.

.

לישראל ג'ובר עומדת הזכות לשנות את תקנון האתר בכל רגע נתון, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת למשתמשי האתר, או לכל צד שלישי המעורב באתר.

ישראל ג'ובר הינה חברת הכשרה ליווי והשמה, היא אינה מספקת הצעות העבודה באופן ישיר ולכן לאתישא באחריות, חבות, נזק, אובדן (כולל צד ג') או הפסדים כלכליים או אחרים, ביןישירה ובין עקיפה הנובע מהשימוש באתר.

מסירת פרטים אישיים או פרטי חברה כוזבים,בלתי מדויקים, מפרים את תקנון האתר, והאחריות בגין פעולה שכזו, לרבות הנזקיםשיגרמו, יוטלו בבלעדיות על המשתמש אשר ביצע את ההפרה שבנדון.

ישראל ג'ובר מאפשרת למחפשי העבודהלשמור קבצי קורות חיים על גבי השרת שלה. אך אינה אחראית לאבדן מידע, או לשימושלרעה בו מצד גורם זדוני כל שהוא.

כל משתמש אשר עושה שימוש במידע המופיעבאתר, בין אם מדובר במחפש עבודה ובין בחברה המבקשת לגייס עובדים מתחייב לשמור עלפרטיות של כל גורם ומידע המופיע באתר, ולא יעשה בהם כל שימוש זדוני.

ישראלג'ובר בע"מ רשאית למנוע מכל משתמש  בשימושבאתר זה באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת מבלי צורך לנמקהחלטתה או להודיע לך על כך מראש.

·  השימושבאתר מהווה אישור לכך שהמשתמש קרא את התקנון, אישר את תנאי השימוש בו והסכים להם,וכי הוא מוותר על כל זכות משפטית הקשורה בשימוש באתר, או לזכויות משפטיות כל שהן.

ואת פרטיו המקצועיים, כפי שהוזנו לחברות, ללקוחותיה הקיימיםוהפוטנציאליים.